top of page

Privacy verklaring Samen aan De Slag

Privacy Verklaring 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een bepaald persoon. Bij persoonsgegevens kun je denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer (BSN), educatie en relatie status. We noteren en gebruiken gegevens enkel om je zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om, en houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

We registreren persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als een vervolgafspraak nodig is en om je gegevens paraat te hebben als die nodig blijken voor het behandelen van je hulpvraag.

Wie kunnen persoonsgegevens inzien?

De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor personen die daartoe bevoegd zijn. Dit is in ieder geval de medewerker van Hulp in de Buurt die u ondersteund. Daarnaast heeft de coördinator van Hulp in de Buurt toegang tot alle gegevens. Iedereen die inzicht heeft in jouw gegevens heeft een geheimhoudingsplicht.

Wanneer delen we persoonsgegevens?

Als we uitvoering geven aan afspraken die gemaakt zijn, altijd in overleg met jou (als we bijvoorbeeld een instantie bellen om informatie op te halen die van belang is). Vaak zal dit gebeuren waar je bij zit, enkel in overeenstemming zal dit gebeuren in je afwezigheid. Gegevens worden niet gedeeld tussen medewerkers van Hulp in de Buurt of met externen zonder dat daar expliciet uw goedkeuring voor is gegeven

Hoelang bewaren we de persoonsgegevens?

Bij Samen aan de Slag bewaren we persoonsgegevens zolang je met ons in contact bent of we nog bezig zijn met lopende vragen of trajecten. De duur hiervan is afhankelijk van je hulpvraag. Als een vraag, traject of probleem is opgelost of afgerond zullen wij de persoonsgegevens verwijderen en bepaalde gegevens anonimiseren en bewaren voor ons jaarverslag. Anonimiseren houdt hierbij in dat niet meer te herleiden is over wie het gaat, alleen algemene informatie wordt bewaard

Waar heb je recht op?

Je kunt altijd inzicht krijgen in je eigen gegevens. Daarnaast mag je ons ook vragen om uw gegevens te wissen.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

bottom of page